Hjem Om oss Historikk Annekset Torget Bystyresalen

Vedtekter

Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg

  Vedtatt i ekstraordinært VGS-årsmøte av 25.09.97

  Revidert i VGS-årsmøte av 19.04.2001

  Revidert i styremøte av   30.10.2012

  Revidert i styremøte av 19.07.2017


§ 1  DEFINISJON

Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg (tidligere Stiftelsen VGS kvartal 27) er en selveiende stiftelse opprettet av foreningen Venner av Gamle Stavern (VGS), nå Stavern historielag, i medhold av Lov om stiftelser m.m. av 23. mai 1980.  Stiftelsens sete er i Larvik kommune, Storgt. 27, Stavern

§ 2  FORMÅL

Stiftelsens formål er å eie, bevare og drive utleie til næringsvirksomhet og boliger i noen lunde samme omfang som på overtakelsestidspunktet, og for øvrig utleie/bruk primært til kulturformål i lokalsamfunnet, utvikle og restaurere eiendommen i samsvar med overdragelsesavtale datert 24. november 1997 mellom Larvik kommune og VGS.

§ 3  KAPITAL

Stiftelsens grunnkapital består av eiendommen Kvartal 27, gnr. 5001, bnr. 690 med påstående bygninger samt indre og ytre torg beliggende i Stavern, Larvik kommune. Kapitalen er stillet til disposisjon for stiftelsen gjennom vedtak fattet av Larvik kommunestyre 02.04.1997.

§ 4  STYRET

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer med personlig varamedlemmer som velges av årsmøtet i Stavern Historielag for  2 år ad gangen i år med partall.

Denne regel skal følges:

1  medlem med personlig varamedlem

     kan velges fra styret i  Stavern historielag.

4 medlemmer med personlig varamedlemmer

         velges blant foreningens øvrige medlemmer.

Valgkomiteen i Stavern historielag foreslår overfor årsmøtet medlemmer til styret i stiftelsen.

Styret velger selv sin leder og nestleder


§ 5 STYRETS  ARBEIDSOPPGAVER

  1. Forvalte stiftelsens eiendom med løsøre og økonomiske midler i samsvar  med Lov om Stiftelser m.m. av 23. mai 1980 og overdragelsesavtalen for  gnr. 5001, bnr. 690 mellom Larvik kommune og VGS, datert 24. november   1997.
  2. Vedta budsjett for driften og utviklingen av eiendommen hvert år innen 15.  november foregående år og stå for den daglige driften.
  3. Fastsette regler og priser for utleie av lokaler og torgplasser samt avgjøre  fordelingen av leiearealene.
  4. Utarbeide planer for utviklingen av eiendommen.
  5. Engasjere nødvendig personale, fastsette lønninger og gi instrukser for  deres virksomhet
  6. Sørge for at det blir ført regnskap over Stiftelsens eiendeler og gjeld, dens  inntekter og utgifter, fremlegge revidert regnskap innen 15. mars  påfølgende år sammen med årsrapport som oversendes årsmøtet i Stavern  historielag til orientering.
  7. Styret kan velge å ha et rådgivende og saksforberedende organ som fullt ut  er underlagt styrets omgjørings-og instruksjonsmyndighet.


Styret kan gi daglig leder for virksomheten eller annen person fullmakt til å foreta økonomiske disposisjoner innenfor rammen av det vedtatte budsjett.


§ 6 SIGNATUR

Stiftelsen forpliktes rettslig ved underskrift av styrets leder sammen med ett av styremedlemmene.

§ 7 PANTSETTELSE

Stiftelsens faste eiendom kan ikke pantsettes uten samtykke av årsmøte i Stavern historielag og Larvik kommune.

§ 8 BRANN M.V.

Dersom Stiftelsens bygninger skulle bli ødelagt ved brann eller på annen måte, og styret med godkjennelse av ekstraordinært foreningsmøte i Stavern historielag  og de antikvariske myndigheter finner at det ikke kan restaureres eller gjenoppbygges, skal eiendommen falle tilbake til Larvik kommune uten vederlag, men med påhvilende heftelser. Forsikringsbeløpet tilfaller i så tilfelle kommunen og skal fortrinnsvis benyttes til gjenoppbygging av eiendommen. Dersom statlige antikvariske myndigheter skulle anbefale at gjenoppbygging ikke vil være hensiktsmessig, skal forsikringsbeløpet benyttes til utøvende kulturell virksomhet i Larvik kommune.